ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2563)

Uploads 5
USER 2
Likes 26
DEMO 0

ดัชนีความโปร่งใส (EB 1 - EB 9)

ดัชนีความพร้อมรับผิด (EB 10 - EB 16)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร